Rozbalene.sk - Rozhoduje cena, nie obal

Rozbalene.sk - Rozhoduje cena, nie obal

0 košík je prázdny
  • Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné podmienky spoločnosti Rozbaleno.cz s.r.o. pre distančný predaj

 

 

Obchodné podmienky platné do 24.5.2018 nájdete na tejto stránke.

Obchodné podmienky platné do 26.2.2018 nájdete na tejto stránke.

 

Preambule

Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ poskytuje Užívateľom k užívaniu IS a jeho prostredníctvom poskytuje Užívateľom možnosť objednať si od Poskytovateľa Tovar a Užívateľ použil IS, prípadne si jeho prostredníctvom objednal od Poskytovateľa Tovar, dohodli si Poskytovateľ a Užívateľ nasledujúce:

 

Článek 1   Definice

1.1      Pre účely VP majú nasledujúce výrazy a fráze začínajúce veľkým písmenom nižšie uvedený význam, pokiaľ nie sú v kontexte použité inak:

1.1.1       Akceptácia – znamená Užívateľove prijatie Ponuky na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom aktivácie tlačidla v užívateľskom prostredí IS vedúceho k dokončeniu nákupného procesu v užívateľskom prostredí IS; 

1.1.2       Cena – kúpna cena za Tovar a/alebo cena licencie ku Tovaru stanovená Poskytovateľom pre každý jeden presne špecifikovaný Tovar v IS; 

1.1.3       Internetová adresa – internetová adresa www.rozbalene.sk

1.1.4       IS – hnuteľná nehmotná vec – (pôvodná) počítačový program, teda informační systém (e-shop) prevádzkovaný Prevádzkovateľom dostupný z Internetové adresy;

1.1.5       Ponuka – znamená ponuku na uzatvorenie Zmluvy zo strany Poskytovateľom v podobe zobrazenie tlačidla Užívateľovi v užívateľskom prostredí IS, ktorého aktiváciou je dokončený nákupný proces v IS vzťahujúci ku konkrétnemu Tovaru predom vybranému Užívateľom v IS (tlačidlo je zodpovedajúcim spôsobom označené); 

1.1.6       Nákupný košík – časť IS automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí IS, hlavne pridaním alebo odobraním Tovaru a zmenou množstva vybraného Tovaru; 

1.1.7       Poskytovateľ – Rozbaleno.cz s.r.o., spoločnosť založená podľa českého práva, spisová značka C 117968 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 275 99 248, so sídlom Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 00, Česká republika;

1.1.8       Predregistrácia - je elektronická registrácia Užívateľa do databáze IS vykonaná na základe vyplnených údajov v IS Užívateľom pri nákupe Tovaru a uzatváraní Zmluvy, v prípade ak Užívateľ súčasne nepožiadal o vykonanie Registrácie; Na základe Predregistrácie nie je Užívateľovi zriadený Užívateľský účet; 

1.1.9       Prístupové údaje – unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy IS pri Registrácii;

1.1.10     Registrácia – je elektronická registrácia Užívateľa do databázy IS vykonaná vyplnením aspoň povinných registračných údajov, hlavne mena, priezviska, emailu a Prístupových údajov, prípadne ďalších údajov požadovaných IS pri Registrácii (povinné údaje sú v IS označené), a ich následným uložením do databázy IS; Registrácia môže prebehnúť i cez službu tretej strany, hlavne cez sociálnu sieť, cez ktorú IS Registráciu umožní.

1.1.11     Zmluva – kúpna zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom ako predávajúcim a Užívateľom ako kupujúcim prostredníctvom IS; 

1.1.12     Zmluvné strany – Poskytovateľ a Užívateľ;

1.1.13     Služba – všetky činnosti vykonávané Poskytovateľom podľa týchto VOP, hlavne vykonávanie Registrácie, zriaďovanie a nakladanie s Užívateľským účtom a uzatváranie a plnenie Zmlúv; 

1.1.14     Spotrebiteľ – fyzická osoba - Užívateľ, ktorá uzavrie Zmluvu s Poskytovateľ mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania;

1.1.15     Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba s výnimkou Poskytovateľa, ktorá užíva IS;

1.1.16     Užívateľský účet – je časť IS, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.17     VP – tieto Všeobecné podmienky spoločnosti Poskytovateľa pre distančný predaj;

1.1.18     Odberné miesto – znamená prevádzku zmluvného partnera Poskytovateľa umožňujúca Užívateľovi osobný odber Tovaru;

1.1.19     Tovar – je vec ponúkané Poskytovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom IS, a ak je ku Tovaru ponúkaná, tak i licencia k užívaniu tejto veci;

 

Článek 2   Predmet VP

2.1       Tieto VP stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom. 

2.2       Tieto VP sú pre Užívateľa záväzné už pri samotnom použití IS. 

2.3       Užívateľ je povinný potvrdiť súhlas s týmito VP aktívnym právnym jednaním pri Registrácii a ak nemá zriadený Užívateľský účet, tak pred Akceptáciou. Nový súhlas Užívateľa je potrebný vždy, keď dôjde ku zmene VP spôsobom stanoveným ďalej v týmto VP.  

 

Článek 3   Informácie pre Spotrebiteľe

3.1       Poskytovateľ informuje Spotrebiteľa pred uzavretím Zmluvy o skutočnostiach uvedených v prílohe č. 1 týchto VP. 

 

Článek 4   IS a Uživateľský účet

4.1       Užívateľ, potom čo sa zoznámi s IS, činí nesporným, že záznamy údajov v IS o právnych konaniach sú spoľahlivé (sú vykonávané systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám). Za účelom odstránenia výkladových nejasností Zmluvné strany ujednávajú, že ochranou záznamov proti zmenám sa rozumie ochrana proti vykonaniu zmien neautorizovanou osobou alebo vykonanie zmien záznamov bez určenia presného času takejto zmeny; zmeny záznamov, u ktorých je zaznamenaný čas a je možné ich vykonať len prostredníctvom autorizovanej osoby sú povolené.

4.2     Užívateľ je oprávnený využívať IS len pre svoju vlastnú potrebu spôsobom predvídaným týmito VP. 

4.3     Užívateľ je oprávnený obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na Poskytovateľa prostredníctvom IS, či iným spôsobom uvedeným v IS alebo vo VP. 

4.4     Užívateľ nesmie pri využívaní IS akýmkoľvek spôsobom zasahovať do IS a technológie Poskytovateľa, hlavne nesmie používať systémové príkazy, ktoré by mohli zmeniť funkciu alebo nastavenie IS  Poskytovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom systematicky a opakovane využívať IS Poskytovateľa alebo by mohli komukoľvek spôsobiť ujmu; ďalej hlavne nesmie: používať programové riešenie ovplyvňujúce funkcionalitu alebo bezpečnosť IS, popr. akýmkoľvek spôsobom porušujúce práva tretích osôb alebo Poskytovateľa alebo ktoré nie sú v súlade s právom Slovenskej republiky, Európskeho spoločenstva alebo štátu bydliska/sídla Užívateľa a pod.

4.5       Užívateľ má právo zriadiť si Registráciu Užívateľského účtu.

4.6       Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

4.7       Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek  iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené využitie Prístupových údajov do Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Poskytovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného porušenia práva užitia týchto hesiel, je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez omeškania Poskytovateľovi. Poskytovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové Prístupové údaje.

4.8       Užívateľ je povinný bez omeškania prostredníctvom IS informovať Poskytovateľa o všetkých zmenách identifikačných údajov Užívateľa uvedených v IS. 

 

Článek 5   Postup pred uzatvorením Zmluvy

5.1       Pred uzatvorením Zmluvy je Užívateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o Registráciu, tj. o zriadenie Užívateľského účtu. Žiadosť bude vykonaná využitím príslušnej funkcie IS. 

5.2       Ak Užívateľ nepožiada pred uzatvorením Zmluvy o zriadenie Užívateľského účtu, môže vykonať nákup Tovaru i bez Registrácie. V takom to prípade vykoná Poskytovateľ len Predregistráciu.

5.3       Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ uchovával údaje o objednávkach učinených v rámci Predregistrácie.

5.4       Užívateľ berie na vedomie, že emailovú adresu zadanú Užívateľom pri nákupe Tovaru bez Registrácie nebude možné použiť pri ďalšom nákupe v kombinácii s iným menom alebo priezviskom, resp. názvom, než aký bol zadaný pri prvom nákupe Užívateľa bez Registrácie.

5.5       Ak Užívateľ požiada o vykonanie Registrácie a zriadenie Užívateľského účtu po realizácii nákupu Tovaru bez Registrácie, budú k zriadeniu Užívateľského účtu  použité údaje z Predregistrácie a budú mu sprístupnené údaje i o predchádzajúcich objednávkach učinených z rovnakej emailovej adresy, ktorý bola použitá pri Predregistrácii (pokiaľ má tieto Poskytovateľ k dispozícii), s čím Užívateľ súhlasí. 

5.6       Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa, aby údaje uložené v rámci Predregistrácie z IS odstránil a Predregistráciu tak zrušil, a to postupom upraveným v čl. 9.5 týchto VP. 

 

Článek 6   Proces s uzatvorením Zmluvy

6.1       Akceptáciou Ponuky je uzatvorená Zmluva. 

6.2       Súčasťou Zmluvy sú tieto VP. 

6.3       Akceptáciu Ponuky predchádza nákupný proces v rámci IS. 

6.4       V rámci nákupného procesu je Užívateľ:

6.4.1       povinný aktivovať príslušné funkcie IS, hlavne prostredníctvom príslušného tlačidla IS (ktoré je patrične označené), zariadiť Zaradiť Užívateľom vybraný Tovar do  Nákupného košíka, 

6.4.2       povinný zvoliť množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka a ak tak neurobí aktívnym právnym úkonom, bude do Nákupného košíka zaradený vybraný Tovar v množstve jedného (1) kusu, 

6.4.3       oprávnený Tovar z Nákupného košíka vyradiť,

6.4.4       oprávnený zmeniť množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka,

6.4.5       povinný zvoliť spôsob úhrady Ceny a dodania Tovaru,

6.4.6       oprávnený zmeniť spôsob úhrady Ceny a dodania Tovaru.

6.5       Množstvo dostupného Tovaru uvedené pri danom Tovare v IS je len orientačné. V prípade, že Poskytovateľ nebude mať k dispozícii množstvo Tovaru vložené Užívateľom do Nákupného košíka, informuje o tejto skutočnosti Užívateľa v primeranej dobe po uzatvorení Zmluvy. 

6.6       Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvo IS tieto spôsoby úhrady Ceny za Tovar vložený do Nákupného košíku:

6.6.1       dobierkou prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa,

6.6.2       bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v IS,

6.6.3       platobnou kartou prostredníctvom internetovej platobnej brány, pričom Užívateľ má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek uvedených v IS,

6.6.4       v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru, 

6.6.5       platobnou kartou pri osobnou odbere Tovaru prostredníctvom príslušného terminálu, pričom Užívateľ má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek podporovaných daným terminálom,

6.6.6       hlavne prostredníctvom internetového platobného systému PayU, GP webpay, Paypal (pre krajiny mimo SR);

6.6.7       iným spôsobom uvedeným v IS.

6.7       Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi v IS vybrať si ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov hradenia Ceny. 

6.8       Užívateľ má povinnosť zvoliť prostredníctvom IS pred uzatvorením Zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov úhrady Ceny. 

6.9       Ak nebude uvedené inak, Užívateľ nesie všetky náklady ním zvoleného spôsobu hradenia Ceny. Poskytovateľ nie je povinný náklady na jednotlivé spôsoby hradenia Ceny v IS uvádzať. 

6.10     Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je poskytovateľ platobných služieb ani portálov, nenesie za realizácie platby cez tieto platobné služby žiadnu zodpovednosť a tieto VP sa nevzťahujú na podmienky ich využitia; tieto sa riadia podmienkami konkrétnej platobnej služby. 

6.11     Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS tieto spôsoby dodania Tovaru vloženého do Nákupného košíku:

6.11.1     dodanie Tovaru prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa na adresu zadanú Užívateľom v IS ako doručovaciu adresu; ak nebude doručovacia adresa zadaná, považuje sa za doručovaciu adresu adresa bydliska alebo sídla zadaná Užívateľom do IS,

6.11.2     dodanie Tovaru prostredníctvom osobného odberu Užívateľom z Odberného miesta zvoleného Užívateľom v IS. 

6.12     Užívateľ má povinnosť zvoliť si prostredníctvom IS pred uzatvorením Zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru, popr. iný spôsob dodania uvedený v IS. Užívateľ berie na vedomie, že pre niektoré druhy Tovaru nemusia byť dostupné všetky alebo rovnaké spôsoby dodania. 

6.13     Poskytovateľ uvedie u každého spôsobu dodania Tovaru náklady na takéto dodanie. Užívateľ berie na vedomie, že tieto údaje sú len orientačné a v dobe od výberu konkrétneho spôsobu dodania Tovaru do uzatvorenia Zmluvy sa môžu meniť. Užívateľ je vždy povinný uhradiť náklady na konkrétny spôsob dodania Tovaru vo výške aktuálnej k okamihu uzatvorenia Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby náklady jednotlivých spôsobov dodania uvedené v IS boli vždy aktuálne. Poskytovateľ môže taktiež hradiť náklady dodania Tovaru sám, pokiaľ tak uvedie v IS, a to hlavne tak, že v rámci IS uvedie pri nákladoch/ceny dodania/dopravy, že  doprava/dodanie bude zdarma (čo je oprávnený spojiť s ďalšími podmienkami, napr. hodnotou nakúpeného Tovaru)

6.14     Poskytovateľ si vyhradzuje právo neumožniť Užívateľovi v IS vybrať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru.

6.15     Cena Tovaru v IS môže byť Poskytovateľom stanovená s množstevným a/alebo časovým obmedzení, pričom pre Poskytovateľa je vždy záväzná Cena v okamihu uzavretia Zmluvy.  

6.16     Podmienka použitia zľavových kupónov, darčekových poukazov a všetkých obdobných poukazov (ďalej len „Poukaz“) vydávaných Poskytovateľom sa riadi podmienkami uvedenými na jednotlivých Poukazoch a v IS.

6.17     Užívateľ prehlasuje, že sa zoznámil s VP pred uzatvorením Zmluvy a VP sú mu známe.

 

Článek 7   Zmluva

7.1       Uzatvorením Zmluvy vstupujú do účinnosti nasledujúce ustanovenia, ktoré obsahuje Článok 7.

7.2       Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje previesť vlastnícke právo a/alebo poskytnúť licenciu ku Tovaru, resp. príslušné dokumenty, hlavne licenčný alebo registračný kľúč a údaje k ich uplatneniu, ktoré je spojené s Ponukou, na Užívateľa a Užívateľ takýto Tovaru a/alebo licenciu k nemu prijíma a zaväzuje sa zaň zaplatiť Cenu. Užívateľ berie na vedomie, že pokiaľ je predmetom Ponuky licencia k Tovaru, potom Užívateľ uzatvára licenčnú zmluvu za podmienok uvedených v tomto Tovare priamo s poskytovateľom tejto licencie (ktorým nie je Poskytovateľ, ak nie je v Tovare stanovené inak) a jej podmienky a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia zmluvou medzi osobou, ktorá licenciu poskytla a Užívateľom.

7.3       Poskytovateľ zaistí dodanie Tovaru spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS, a to z možností uvedených v IS.

7.4       Poskytovateľ dodá Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Zmluvy a vyvinie úsilie k tomu, aby boli dodržané orientačné lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v IS; v prípade, že Užívateľ zvolí spôsob zaplatenia Ceny uvedený v čl. 6.6.2., 6.6.3., 6.6.6., 6.6.7. týchto VP, začína plynúť lehota od pripísania celej Ceny na bankový účet Poskytovateľa a ak sa tak v lehote dvadsiatich (20) dní od uzatvorenia Zmluvy nestane, ruší sa Zmluva od počiatku. Poskytovateľ je však oprávnený dodať Tovar skôr (spravidla v lehote dodania), a to hlavne pokiaľ mu poskytovateľ platobnej služby oznámi, že finančné prostriedky určené na zaplatenie Ceny sú deponované v jeho prospech.

7.5       Užívateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi náklady na dodanie Tovaru Užívateľovi, ktoré budú Poskytovateľom vyčíslené v rámci nákupného procesu pred uzatvorením Zmluvy prostredníctvom IS, hlavne poštovné, prepravné a/alebo balné.

7.6       Ak Užívateľ zvolí v IS spôsob dodania uvedený v čl. 6.11.2. týchto VP, bude Užívateľovi doručený na ním zadaný email v IS unikátny kód, ktorého oznámením je podmienené vydanie Tovaru (za unikátny kód v zmysle tohto článku sa považuje číslo objednávky, a nebude v emaily stanovené inak.) Užívateľ má povinnosť držať tento kód v tajnosti tak, aby ho nemohla získať neautorizovaná osoba bez prekonania bezpečnostných mechanizmov. V prípade, že kód oznámi pri preberaní Tovaru osoba odlišná od Užívateľa, prehlasuje týmto Užívateľ, že takejto osobe udelil plnú moc k prevzatiu Tovaru; Osoba preberajúca Tovar je povinná preukázať sa dokladom totožnosti, hlavne občianskym preukazom. Užívateľ týmto dáva súhlas so spracovaním osobného údaju, čísla občianskeho preukazu za účelom prevzatia zásielky, a to na dobu 6 mesiacov. Užívateľ má povinnosť odobrať Tovar na ním zvolenom Odbernom mieste v lehote pätnásť (15) dní od uzatvorenia Zmluvy, a to počas otváracej doby daného Odberného miesta, ktorá je uvedená v IS; nevyzdvihnutím Tovaru v lehote sa Zmluva od počiatku ruší. Užívateľ je povinný v takomto prípade uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, ktoré mu v dôsledku zrušenia Zmluvy vzniknú, hlavne náklady na dopravu Tovaru do Odberného miesta a náklady na jeho skladovanie v Odbernom mieste. Za vyzdvihnutie Tovaru na Odbernom mieste je Poskytovateľ oprávnený účtovať poplatok, pokiaľ je tento v IS stanovený.

7.7       Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť za Tovar Cenu spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS, a to z možností uvedených v IS.

7.8       Cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania celej sumy Ceny a nákladov Poskytovateľa na dodanie Tovaru na účet Poskytovateľa alebo odovzdaním takejto sumy v hotovosti Poskytovateľovi.

7.9       Súčasťou Ceny nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením Ceny; takéto náklady sú výhradne náklady Užívateľa. 

7.10     Ak nebude v konkrétnom prípade stanovené inak, Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru do úplného zaplatenia Ceny.

7.11     Nebezpečenstvo strany, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru prechádzajú na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom momentom prevzatia Tovaru, u Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, odovzdaním Tovaru prvému prepravcovi.

7.12     Poskytovateľ, resp. prepravca, odovzdá Užívateľovi Tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dohodnuté, plní Poskytovateľ v akosti a prevedení vhodných pre účel zrejmý zo Zmluvy; inak pre účel obvyklý. Poškodenie balenia Tovaru nie je porušením tohto článku.

7.13     Zmluvné strany dojednávajú, že spôsob balenia Tovaru určuje výhradne Poskytovateľ na základe svojej úvahy.

7.14     Tovar je vadný, hlavne ak nie je dodaný v dohodnutom (alebo obvyklom) množstve, akosti alebo prevedení alebo pokiaľ svojou akosťou alebo prevedením nezodpovedá vzorke či predlohe. Za vadu sa považuje i plnenie iným Tovarom Za vadu sa považujú i vady v dokladoch nutných pre užívanie Tovaru; Zmluvné strany dojednávajú, že takýto dokument je len licenčný alebo registračný kľúč nutný k dokončeniu inštalácie daného Tovaru. 

7.15     Právo Užívateľa z vadného plnenia (Tovaru) zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na Užívateľa, aj keď sa prejaví neskôr. Právo Užívateľa založí i neskoršie vzniknutá vada, ktorú Poskytovateľ spôsobil pri porušení svojej povinnosti.

7.16     Užívateľ nemá práva z vadného plnenia (Tovaru), ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzatvorení Zmluvy, hlavne pokiaľ je u daného Tovaru v IS uvedené, že trpí vadou.

7.17     Ak Užívateľ neoznámi vadu Tovaru včas, stráca právo odstúpiť od Zmluvy. Užívateľ oznámi vadu Tovaru prostredníctvom IS a/alebo kontaktných údajov uvedených v IS.

7.18     Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

7.19     Užívateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia; Uvedené sa nepoužije:

7.19.1     pri Tovare predávaného za nižšiu Cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, 

7.19.2     pri opotrebení Tovaru spôsobenom jeho obvyklým užívaním, 

7.19.3     pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Užívateľom, alebo 

7.19.4     ak to vyplýva z povahy Zboží.

7.20     Vada Tovaru nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi Cenu za Tovar podľa Zmluvy.

7.21     Poskytovateľ poskytuje na Tovar záruku len v prípade, že je to tak vyslovene pri danom Tovare uvedené v IS v momente, kedy je Tovar vložený do Nákupného košíka, a to v rozsahu pri danom Tovare uvedenom.

7.22     Záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VP a príslušnými právnymi predpismi. Za záručný list sa považuje daňový doklad na daný Tovar.

7.23     Užívateľ je povinný poškodenie obalu, resp. balenia, Tovaru nahlásiť ihneď Poskytovateľovi prostredníctvom IS a/alebo kontaktných údajov v ňom uvedených a zároveň poškodenie obalu Tovaru zaznamenať do príslušného dokumentu potvrdzujúceho prevzatie Tovaru Užívateľom.

7.24     Ak je Tovar použitý a je tak označený v IS alebo ak to vyplýva z iných údajov v IS, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád takéhoto Tovaru.

7.25     Poskytovateľ má právo od Zmluvy kedykoľvek odstúpiť v odôvodnených prípadoch, hlavne pokiaľ nebude schopný dodať Tovar v dobe, ktorá je uvedený v IS ako doba dodania. Tovar nebude dostupný u dodávateľa Poskytovateľa z iných dôvodov, ktoré budú činiť dodávku Tovaru nadmerne nákladnú, komplikovanú, obťažnú alebo nemožnú.

7.26     Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia.

 

Článek 8   Práva a povinnosti

8.1       Užívateľ je povinný priebežne sledovať novelizácie VP a oboznámiť sa bez zbytočného odkladu so zmenami týchto VP.

8.2       Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní IS všetky relevantné platné a účinné právne predpisy. Všetky škody, ktoré by takto Poskytovateľovi alebo tretím osobám vznikli, a za ktoré by Užívateľ zodpovedal, je Užívateľ nahradiť v plnom rozsahu.

8.3       V prípade porušenia týchto VP alebo Zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov môže Poskytovateľ zrušiť Užívateľský účet. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet tiež vtedy, ak to bude z iných dôvodov nevyhnutné.

8.4       Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť IS či prístup do neho na dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu údržby alebo opravy IS alebo iného dôvodu na strane Poskytovateľa alebo tretej osoby.

8.5       Poskytovateľ je oprávnený zmeniť prístupové údaje k Užívateľskému účtu (užívateľské meno a heslo) z naliehavého technického alebo bezpečnostného dôvodu i bez súhlasu Užívateľa, a to za predpokladu, že toto opatrenie je nutné k riadnemu poskytovaniu Služieb. Takto zmenené prístupové kódy (užívateľské meno a heslo) Poskytovateľ Užívateľovi oznámi bez zbytočného odkladu.

8.6       Z prevádzkových alebo iných dôvodov môže Poskytovateľ zmeniť technické riešenie IS, pokiaľ je to nutné k riadnemu poskytovaniu Služieb.

8.7       Poskytovateľ môže informovať po uzatvorení Zmluvy Užívateľa o svojich obchodných ponukách a o ponukách svojich obchodných Partnerov, s čím Užívateľ vyslovene súhlasí.

8.8      V prípade Registrácie Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený jednostranne meniť tieto VP; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom IS. Užívateľ má právo zmeny VP odmietnuť v lehote dvoch (2) pracovných dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny VP a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe troch (3) dní, o ktorej Zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

8.9       Spotrebiteľ prehlasuje, že je mu známy význam všetkých doložiek použitých v týchto VP.

8.10     Užívateľ berie na vedomie, že fotografie Tovaru v IS môžu byť len ilustratívne alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Poskytovateľa. Ak nevyplýva z informácií uvedených v IS niečo iné, má v prípade rozporu medzi vyobrazením a popisom prednosť popis Tovaru uvedený v IS.

8.11    Kontaktné údaje Poskytovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v IS. 

8.12    Vplyvom technickej chyby v IS môže dôjsť k zobrazeniu Ceny u daného Tovaru, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu, v takomto prípade Poskytovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú Cenu a kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú Cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú Cenu príjme; pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Zmluva od počiatku.

8.13    Informácie ohľadne odpadov, hlavne informácie o spätnom odbere niektorých výrobkov, sú obsiahnuté v samostatnom elektronickom dokumente s názvom „Spätný odber elektrospotrebičov“, ktorý je Užívateľovi dostupný v IS a Užívateľ má právo povinnosť sa s týmto dokumentom oboznámiť.

8.14    Posledný predajca je povinný pri predaji výrobku, na ktorý sa vzťahuje povinnosť spätného odberu, informovať Užívateľa o spôsobe zaistenia spätného odberu týchto použitých výrobkov. V prípade, že tak neučiní, je povinný tieto použité výrobky odoberať priamo v prevádzke, a to bez nároku na úplatu od Užívateľa, po celú dobu prevádzky a bez viazania odobrania použitých výrobkov určených k spätnému odberu na nákup Tovaru.

8.15    Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne započítať svoje splatné i nesplatné pohľadávky voči Užívateľovi na pohľadávky Užívateľa voči Poskytovateľovi.

8.16    Užívateľ nemá právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi na pohľadávky Poskytovateľa voči Užívateľovi.

8.17    Užívateľ nemá právo postúpiť svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa.

8.18    Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z týchto VP alebo i celú Zmluvu postúpiť na tretiu osobu i bez súhlasu Užívateľa.

8.19    Poskytovateľ má právo kedykoľvek meniť obsah IS bez predchádzajúceho oznámenia.

 

Článek 9   Ochrana údajov a Cookies

9.1      Ako Poskytovateľ spracuváva osobné údaje Užívateľov je popísané v sekcii Ochrana osobných údajov zákazníkov. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene v jeho osobných údajoch. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

 

Článek 10   Zodpovednosť za škodu a náhrada škody

10.1     Otázky zodpovednosti za škodu a náhrada škody sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2     Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako sú napr. živelné pohromy, prírodné udalosti, vojnové alebo teroristické udalosti ani za výpadky služby spôsobené prerušením prívodu el. energie..

10.3     Poskytovateľ nezodpovedá za služby poskytované ďalšími subjektmi, hlavne prevádzkovateľmi platobných systémov alebo doručovateľov, ich kvalitu, kvantitu ani za akékoľvek následky, ani za práva a povinnosti s týmito službami spojené, akcesorické a pod.

10.4     Poskytovateľ nezodpovedá za chovanie jednotlivých Užívateľov ani ich spôsob užívania IS, hlavne také užívanie, ktoré nie je v súlade s týmito VP, ani za škody a ujmu takto vzniknutú.

10.5     Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté výpadkom IS.

 

Článek 11   Spotrebiteľské ustanovenia

11.1     Ustanovenia tohto článku VP sa použijú v prípade, že je Zmluva uzatvorená so Spotrebiteľom distančným spôsobom, tj. Bez súčasnej prítomnosti zmluvných strán alebo mimo obchodné priestory Poskytovateľa.

11.2     Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzatvorenia, a to z akékoľvek dôvodu alebo i bez udania dôvodu. K odstúpeniu od Zmluvy je možné využiť formulár, ktorého aktuálne znenie, ktoré je možné odoslať on-line, je dostupné v IS TU. V prípade ak nie je odkaz funkčný, je možné k odstúpeniu od Zmluvy využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto VP. V takomto prípade je nutné formulár odoslať v listinnej podobe. Lehota pre odstúpenie sa považuje za zachovanú i vtedy, pokiaľ Spotrebiteľ v jej priebehu odoslal Poskytovateľovi oznámenie o tom, že od Zmluvy odstupuje. Vzorové poučenie o právu Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy je prílohou Zmluvy a/alebo týchto VP, aktuálne znenie je dostupné v IS TU.

11.3     Ak odstúpi Spotrebiteľ od Zmluvy, vráti mu Poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, resp. odo dňa vrátenia tovaru Poskytovateľovi alebo preukázania jeho odoslania, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov za dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Spotrebiteľ môže v prípade odstúpenia oznámiť Poskytovateľovi číslo bankového účtu pre vrátenie Ceny za tovar, na ktorý uprednostňuje vrátenie Ceny za tovar. Takéto oznámenie bankového účtu zo strany Spotrebiteľa sa považuje za jeho súhlas s využitím iného spôsobu pre vrátenie Ceny za tovar. Vrátená Cena môže byť ponížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody. Poskytovateľ vráti Spotrebiteľovi aj náklady za dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania, ak nie je Poskytovateľom pri uzatváraní Zmluvy určené inak.

11.4     Užívateľ nesmie v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa 11.2 tejto Zmluvy s Tovaru odstraňovať originálne označenia (tj. ceduľky, nálepky a pod.) a pokiaľ tak učiní, je v súlade s právnymi predpismi povinný Poskytovateľovi nahradiť náklady spojené s uvedením Tovaru do pôvodného stavu..

11.5     Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy či dodatku taktiež v prípade, že Užívateľ vstúpil do likvidácie, bolo voči jeho osobe zahájené a prebieha akékoľvek konanie úpadkového typu alebo návrh na zahájenie konania úpadkového typu bol zamietnutý pre nedostatok majetku (pokiaľ niektorá z týchto skutočností nastane v priebehu trvania Zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený i bez predchádzajúcej výzvy k zjednaniu nápravy od Zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť).

 

Článek 12   Darčeky

12.1     Poskytovateľ stanovuje podmienky, za ktorých môže Užívateľ obdržať ako bonus darček zadarmo.

12.2     Ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy v zmysle čl. 11.2 VP je Spotrebiteľ povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť i s ním poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Ak nie je vydanie takto získaného predmetu plnenia dobre možné, má Poskytovateľ právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade, že zo strany Spotrebiteľa nebude plnenie vrátené, bude toto chápané ako bezdôvodné obohatenie.

12.3     Poskytovateľ nezodpovedá za vady darčekov.

 

Článek 13   Riešenie sporov a rozhodné právo

13.1     Vzťahy vyplývajúce z VP a Zmlúv sa riadia slovenským právom.

13.2     Všetky spory medzi Zmluvnými stranami vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a bez zbytočných prieťahov.

13.3     Ak je Užívateľ Spotrebiteľom, vzťahuje sa na Zmluvu zákon č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v účinnom znení., podľa ktorého dohľad nad dodržiavaním vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

13.4     Ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcich odstavcov nedohodnú, môžu sa kedykoľvek obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že k riešeniu budú príslušné slovenské súdy, a to podľa všeobecných súdov Užívateľov.

 

Článek 14   Zaverečné ustanovenie

14.1     Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VP, pokiaľ by však niektoré ustanovenie v Zmluve bolo neplatné alebo nevymáhateľné, použije sa ustanovenie VP namiesto tohto ustanovenia v Zmluve. 

14.2     Pokiaľ Poskytovateľ realizuje akúkoľvek akciu (hlavne propagačnú, promočnú alebo marketingovú), ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky akcie prednosť pred podmienkami v týchto VP, pokiaľ by však akékoľvek ustanovenie z podmienok akcie bolo neplatné alebo nevymáhateľné, použije sa ustanovenie VP namiesto tohto ustanovenia z tejto konkrétnej akcie. Akcia môže byť obmedzená časovo a/alebo množstvom predaného Tovaru, prípadne môže mať i iné ďalšie podmienky a obmedzenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zrušiť.

14.3     Pokiaľ VP hovoria o škode, myslí sa tým ujma vrátane jednoduchých nárokov z ktorých sa táto skladá.

14.4     Do platných a účinných VP je možné nahliadať v IS.

14.5     Akákoľvek komunikácia, hlavne oznámenia, výzvy, upomienky, obchodné oznámenia, reklamné akcie a ďalšie propagačné správy budú strany zasielať prevažne elektronicky, tj. Prostredníctvom IS, pokiaľ bude takúto funkcionalitu umožňovať,  a ďalej prostredníctvom emailu alebo SMS alebo iným vhodným spôsobom. Ukončením Zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti Zmluvných strán VP, ktoré musia pretrvať až do ich uspokojenia, teda hlavne pohľadávky Poskytovateľa voči U6ívateľovi a iné záväzky Užívateľa, hlavne akékoľvek sankčné nároky Poskytovateľa.

14.6     Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto VP alebo Zmluvy ukáže ako neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť Zmluvy alebo VP ako celku. Zmluvné strany zjednávajú nové ustanovenie, ktoré nahradí predchádzajúce ustanovenie a ktoré bude čo najlepšie zodpovedať pôvodnému účelu..

14.7     Neoddeliteľnou súčasťou týchto VP tvoria tieto prílohy:

14.9.1     Príloha č. 1 Informácie poskytované Spotrebiteľovi pred uzatvorením Zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory Poskytovateľa a Poučenie o práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

14.9.2     Príloha č. 2 Reklamačný poriadok;

14.9.3     Príloha č. 3 Formulár pre odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej prostriedkami komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory Poskytovateľa.

 

Tieto  VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.2.2018.

Hore

Založte si účet a získajte zľavu 8 Eur
user cart loupe